2.n. Epiphanias

17.01.2016 - Letzter Sonntag nach Epiphanias

18.01.2015 - 2.n. Epiphanias

19.01.2014 - 2.n. Epiphanias

15.01.2012 - 2.n. Epiphanias

16.01.2011 - 2.n. Epiphanias