Epiphanias (Hl. Drei Könige)

06.01.2016 - Epiphanias

06.01.2015 - Epiphanias (Hl. Drei Könige)

06.01.2014 - Epiphanias (Hl. Drei Könige)

06.01.2013 - Epiphanias (Hl. Drei Könige)

06.01.2012 - Epiphanias (Hl. Drei Könige)

06.01.2011 - Epiphanias (Hl. Drei Könige)